KATECHEZA PODSUMOWUJĄCA SAKRAMENTY

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 Cele ogólne:

 • Kształtowanie w uczniach  przekonania, że kapłani udzielając sakramentów wypełniają wolę Jezusa Chrystusa
 • Uświadamianie uczniom, że sakramenty wzmacniają duszę i ciało wierzącego
 • Uświadomienie uczniom, że sakramenty to szczególnych znak bożego przymierza z ludźmi i jego miłosierdzia wobec grzeszników

 Cele operacyjne: / uczeń po lekcji/ :

 • umie :      powiedzieć, że Kościół wypełnia wolę Boga
 • rozumie   znaczenie sakramentów świętych
 • potrafi :   przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania

Pomoce:

 1. Plansza „7 sakramentów – znaki widzialne”
  1. Plansza „7 sakramentów – znaki niewidzialne
  2. Tarcze : – znaki widzialne sakramentów

– znaki niewidzialne sakramentów

–  nazwy sakramentów

  1. Plansza „Przymierze”- symbole „pokarmu dla wzrostu wiary”:
  2. karteczki  z tekstem Ew. Mt. 8,17

Proponowany przebieg zajęć:

 1. Katecheta: Panie Boże dziękujemy Tobie za Twoją miłość do nas, za to że poprzez sakramenty święte wzmacniasz nasza wiarę i dajesz nadzieję na życie wieczne. Ojcze nasz….
 2. Katecheta: Przygotowałam kilka zadań, które pozwolą wam przypomnieć sobie i utrwalić najważniejsze treści dotyczące sakramentów świętych.

/katecheta dzieli klasę na trzy grupy, każdej przydziela jedną z tarcz „ Sakramenty i ich znaki „/

 1. Katecheta: Odczytam wam fragmenty z Pisma Świętego mówiące o sakramentach. Waszym zadaniem będzie wskazać na tarczy nazwę poszczególnych sakramentów. Grupa druga odnajdzie na swojej tarczy znaki widzialne dotyczące omawianego sakramentu, zaś grupa trzecia wskaże na swojej tarczy i omówi jego znaki niewidzialne .

/ wykonanie zadania jest na bieżąco omawiane przez katechetę, który zwraca uwagę na poprawność wypowiedzi, dopełnia wypowiedzi uczniów/

 1. Katecheta: mówiłam w czasie tych wszystkich katechez, ze sakramenty są dowodem na miłosierdzie Boże, Jego nieustające przymierze z ludźmi. Kolejne zadanie wykonacie również w grupach, przypomnicie nam wszystkim wydarzenia ze Starego Testamentu, gdy Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Omówicie również ostateczne przymierze, o którym mówi Nowy Testament. Na tej podstawie powiemy sobie o pokarmach duchowych jakich udziela nam Pan Bóg poprzez sakramenty święte.

Katecheta rozkłada planszę „ Przymierze”, uczniowie omawiają przymierze zawarte z Noem, Mojżeszem i poprzez Pana Jezusa. Omawiają poszczególne dary duchowe, które nazywaliśmy do tej pory pokarmami wzrostu wiary. Katecheta uzupełnia, poprawia, dopełnia wypowiedzi uczniów. Praca odbywa się nadal w3  grupach./

 1. Katecheta: przypomnijcie mi teraz jakie są warunki dobrej spowiedzi św., jak brzmi formuła spowiedzi świętej, oraz jakie rodzaje grzechów wyróżniamy.

/ poszczególne grupy odpowiadają kolejno , katecheta prosi o poprawienie lub uzupełnienie przedstawicieli innych grup, lub dopowiada, czy też weryfikuje wypowiedzi sam.

Na zakończenie wręcza wszystkim uczniom karteczki ze słowami Pisma Św.

 „ ON WZIĄŁ NA SIEBIE NASZE SŁABOŚCI I NOSIŁ NASZE CHOROBY” Mt 8, 17 wraz z narysowanym symbolem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego- krzyż z pasyjką/ z poleceniem wklejenia do zeszytu.

 1. Katecheta: Dziękujemy tobie Boże za dzisiejszą katechezę, za to że wspólnie umieliśmy rozwiązywać zadania, bądź błogosławiony. Ojcze nasz….

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” / Mt. 28, 19/

 1. „Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” /Dz 8,17/
 2. „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane… Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” /Łk 22,19 – 20”/
 3. „Wieczorem owego pierwszego dnia… przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł /do Apostołów/: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” /J 20, 19. 22-23/
 4. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by ci modlili się nad nim. /Jk. 5,14/
 5. To jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę

       /Łk. 22,17/

 1. „I rzekł /Jezus/:  Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i   będą oboje jednym ciałem… Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela

/Mt 19,5 – 6