SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom znaczenia i ważności Zesłania Ducha Świętego
 • Kształtowanie świadomości, że sakrament bierzmowania przynosi wzrost wiary poprzez działanie Ducha Świętego

Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie:opowiedzieć wydarzenie

– wymienić niektóre dary Ducha Świętego

 • rozumie: że Bóg pomaga człowiekowi poprzez Ducha Świętego w

sakramentach Świętych

 • potrafi: wskazać na biskupa jako osobę udzielającą sakramentu

                   bierzmowania

 Pomoce:

 1. Plansza „Przymierze”
 2. Plansza „7 sakramentów – znaki widzialne”
 3. Plansza „7 sakramentów – znaki niewidzialne”
 4. Płomyki z napisanymi darami Ducha Świętego – w kopercie „BIERZMOWANIE”

na powyższej planszy

 1. Pismo Święte
 2. Rysunek Zesłania Ducha Świętego
 3. Zdjęcie biskupa udzielającego bierzmowania /rysunek/

 Metody i środki:

 1. Modlitwa
 2. Metoda oglądowa
 3. Rozmowa kierowana
 4. Praca zespołowa

 Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Przypomnienie treści katechez o przymierzu i sakramencie chrztu świętego
 3. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego Dz 2,1-6.14
 4. Sprawdzenie zrozumienia treści
 5. Katecheza właściwa
 6. Zajęcia aktywizujące
 7. Podsumowanie
 8. Modlitwa

 Proponowany przebieg katechezy:

 1. /Katecheta trzyma serce ze wstążeczkami, które symbolizują przymierze Boga z człowiekiem. Końce wstążek trzymają dzieci./

Katecheta: Dziękujemy Ci Panie Boże za Twoją stałą opiekę, za Przymierze, które z nami zawarłeś.

Chwalmy Boga słowami: „Chwała Ojcu i Synowi…”

2.Katecheta rozkłada plansze: „Przymierze” i „7 sakramentów – znaki widzialne”. Prosi uczniów, aby pokrótce omówili przymierze Boga z człowiekiem na przykładzie Noego, Mojżesza., oraz wyjaśnili jak Bóg zawiera przymierze z każdym człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa.

Dla zdyscyplinowania klasy warto podzielić uczniów na cztery zespoły, z których każdy omówi:

 • przymierze z Noem
 • przymierze z Mojżeszem
 • przymierze poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa z każdym człowiekiem
 • przymierze zawarte z tobą w sakramencie chrztu świętego

Dodatkowym zadaniem dla dzieci jest ułożenie na planszy „Przymierze” symboli konkretyzujących powyższe przymierza / Noe z arką, Mojżesz z tablicami, krzyż z  paschałem, „ziarno wiary” i pokarmy warunkujące wzrost wiary. Zadania te dają katechecie odpowiedź, na ile przyswojone zostały treści z poprzednich katechez, umożliwiają wzmocnienie tych treści, które nie zostały przez dzieci zauważone.

 1. Katecheta: Za chwilę usłyszycie fragment z Dziejów Apostolskich, który opowiada

o Zesłaniu Ducha Świętego i Jego mocy.

Katecheta:  /zachęca dzieci do przyjęcia prawidłowej postawy w czasie słuchania Słowa Bożego – Dz. 2,1-6.14./

 1. Katecheta prezentuje rysunek przedstawiający omawiane wydarzenie, sprawdza poziom zrozumienia przez dzieci przeczytanego fragmentu Pisma Świętego, zadaje pytania typu:
 • Którego dnia miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego?
 • Jakie znaki towarzyszyły temu wydarzeniu?
 • Na kogo zstąpił Duch Święty?
 • Jakie dar otrzymali Apostołowie?
 1. Katecheta: posługuje się planszą „7 sakramentów – znaki widzialne”.

Katecheta: Tego Ducha Świętego, którego moc poznali Apostołowie w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa, otrzymuje każdy chrześcijanin, który przystępuje do sakramentu bierzmowania. Jest to ważny sakrament, bo daje odwagę i moc głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa. Jest jeden warunek: trzeba otworzyć swoje serce, mieć pragnienie działania Ducha Świętego w swoim życiu.

Katecheta: wskazuje na planszy „7 sakramentów” znaki widzialne sakramentu bierzmowania i omawia sakrament , przypominając, że pod znakami widzialnymi Bóg działa w sposób niewidzialny/. Omawia kolejne znaki widzialne, przybliżając uczniom celebrację sakramentu bierzmowania, kładąc nacisk na osobę szafarza – biskupa, gest nałożenia rąk, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, namaszczenie olejem świętym – bierzmem.

6..Katecheta wyjmuje z koperty „BIERZMOWANIE” z planszy „7 sakramentów – znaki niewidzialne” wycięte z kartonu „ogniste języki”,  na których wypisane są dary Ducha Świętego.

Dzieci odczytują określenia darów Ducha  św. / dar  mądrości, rozumu…./

Prosi o ułożenie na planszy „ Przymierze” symbolu Ducha Świętego – gołębicę.

Katecheta wyjaśnia znaczenie poszczególnych darów, nie identyfikuje ich /nie nazywa/. Prosi dzieci by wskazały, który dar został omówiony.

Prawidłowa odpowiedź nagradzana jest możliwością położenia przez ucznia „ognistego języka” na planszy „Przymierze” pod symbolem Ducha Świętego – gołębicy.

DAR MĄDROŚCI

Ten dar uczy nas jak mamy żyć, aby podobało się to Bogu. Kto posiada ten dar, zna Boże przykazania i chce zgodnie z nimi żyć. Wie, że mądry Bóg wskazuje mu przykazaniami drogę do nieba.

DAR ROZUMU

Ten dar, pozwala lepiej rozumieć Słowo Boże, którego słuchamy w czasie Mszy Świętej i na katechezie.

DAR UMIEJĘTNOŚCI

Posiadając ten dar umiemy wykorzystać wszystkie zdolności, którymi Bóg nas obdarzył. Umiemy również dzielić się dobrem z innymi.

DAR RADY

Przez ten dar doradza nam Duch Święty, jak mamy zachować się zwłaszcza w trudnych sytuacjach, kiedy musimy dokonać wyboru. Duch Święty doradza nam to, co jest zgodne z wolą Boga.

DAR MĘSTWA

Przez ten dar Duch Święty pomaga nam odważnie, mężnie znosić to co dla nas jest trudne i przykre. Dzięki temu darowi umiemy podejmować trudne zadania, które mogą przynieść radość nam i innym.

DAR POBOŻNOŚCI

Dzięki temu darowi człowiek jest szczęśliwy, gdy może spotkać się z Bogiem na Mszy Świętej i pobożnie modlić się.

DAR BOJAŻNI BOŻEJ

Ten dar pomaga człowiekowi tak żyć, by zawsze widzieć w Bogu swojego Ojca i nie utracić Jego miłości, byśmy bali się obrażać Pana Boga.

Podsumowując, katecheta wraca do ziarna wiary wskazując, że możemy „dodać” kolejny „pokarm” potrzebny do wzrostu wiary – działanie w sakramencie bierzmowania Ducha Świętego, jego darów.

 1. Katecheta jeszcze raz stosując metodę kierowaną uświadamia dzieciom, że od momentu chrztu Świętego cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty działają w nas, a w sakramencie bierzmowania szczególnie działa Duch Święty. To on daje nam odwagę głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa.
 2. Katecheta: Dziękujemy ci Panie Boże za dary Ducha Świętego i jego działanie w nas.