SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

Cele ogólne:

 • Omówienie treści Ewangelii dotyczącej chrztu Jezusa /Mt 3, 13-17/
 • Kształtowanie świadomości, że Bóg jest obecny i działa w życiu dziecka
 • Uświadomienie mocy działania sakramentów świętych w życiu człowieka
 • Uświadomienie dzieciom przynależności ochrzczonych do wspólnoty Kościoła

Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie: -opowiedzieć wydarzenie chrztu Jezusa

-powiedzieć, że sakrament chrztu świętego włącza do wspólnoty Kościoła

 • rozumie: że poprzez znaki widzialne działa Bóg
 • potrafi: powiedzieć, kto udziela sakramentu chrztu świętego

Pomoce:

  1. Pismo Święte
  2. Obrazy przedstawiające wydarzenie chrztu Jezusa
  3. Plansza „7 sakramentów – znaki widzialne”
  4. Plansza „7 sakramentów – znaki niewidzialne”
  5. Plansza „Przymierze”
  6. Elementy do planszy „Przymierze”:
 • postacie dzieci
 • ziarno fasoli
 • kiełkujące ziarno fasoli
 • „ziarno wiary”
  1. Rysunki i napisy ilustrujące pokarm duchowy:
 • Msza Święta
 • modlitwa
 • dobre czyny
 • łaska Boża
  1. Rysunki:
 • chrztu świętego
 • dzbanuszek z wodą
 • paschał
 • świeca
 • oleje święte
 • szatka
 • chrzcielnica

Metody i środki:

 1. Metoda oglądowa
 2. Rozmowa kierowana

Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Wprowadzenie w katechezę jako przypomnienie katechezy o Przymierzu
 3. Katecheza właściwa
 4. Praca zespołowa
 5. Modlitwa

Proponowany przebieg katechezy:

 1. /Katecheta trzyma serce ze wstążeczkami, które symbolizują Przymierze Boga z człowiekiem. Końce wstążek trzymają dzieci/

Katecheta: Panie Boże ucz nas i daj nam siłę być Twoimi przyjaciółmi, być wiernym Twojemu Przymierzu.

Piosenka: Miłość, którą jest Bóg w nas…

 1. /Katecheta wykorzystując planszę „Przymierze” przypomina zawarte Przymierze Boga z Noem, Mojżeszem i przez Chrystusa, przechodząc do katechezy właściwej.
 2. Katecheta układa planszę ”7 sakramentów” i mówi: Wy już wiecie, że Bóg zawarł z nami Przymierze i jest obecny w naszym życiu. On nas bardzo kocha i chce byśmy doszli do Królestwa niebieskiego. On wie, że nie jest to łatwe, bo człowiek jest słaby i dlatego chce mu pomóc. Bóg zachowuje się jak dobry lekarz. Wiecie co robi dobry lekarz, gdy dziecko jest chore. Przepisuje lekarstwa, witaminki, by człowieka wzmocnić, by stał się zdrowy. Bóg ma najlepsze lekarstwo dla człowieka, bo lekarstwa te leczą nie tylko ciało, ale i duszę. Nazywamy je sakramentami. /Katecheta kładzie planszę „7 sakramentów”/

Sakramentów udziela Kościół poprzez kapłanów i biskupów. Pan Bóg działa w życiu każdego z nas poprzez znaki, które człowiek widzi. Pierwszym sakramentem, o którym dzisiaj będziemy mówili jest chrzest święty.

/Katecheta odsłania znaki widzialne sakramentu chrztu świętego – pierwszy kolor tęczy na planszy „7 sakramentów – znaki widzialne”,  następnie omawia chrzest Jezusa w rzece Jordan, przechodząc do omówienia  obrzędu chrztu dziecka. Katecheta prowadzi rozmowę kierowaną. Wyjaśnia niewidzialne działanie Boga na podstawie widzialnych znaków chrztu dziecka. Katecheta posługując się rysunkami omawia najważniejsze momenty chrztu świętego/.

Katecheta: Na chrzcie świętym kapłan zapytał twoich rodziców i chrzestnych o co proszą Kościół, a oni odpowiedzieli, że proszą dla ciebie o chrzest. Kapłan poznał twoje imię i uczynił na twoim czole znak krzyża. Ten sam znak uczynili twoi rodzice i chrzestni.  Wiecie, że każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym. Wiedzieli o tym twoi rodzice i rodzice chrzestni., stąd w twoim imieniu wyrzekli się zła i szatana, bo chcieli, abyś ty był  dzieckiem Bożym. Kapłan polał twoją główkę wodą święconą, chrzcząc cię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cała Trójca Święta zamieszkała w twoim sercu, a więc stałeś się umiłowanym dzieckiem Boga. Na dowód tego kapłan namaścił cię świętym olejem. Skoro zmazany został grzech pierworodny, twoje serce stało się czyste. Symbolem czystego serca jest biała szatka nałożona na ciebie przez rodziców. Niejedna mama przechowuje tę białą szatkę. Teraz już wiecie, co ona oznacza.

Od paschału wasz tatuś zapalił świecę. Płonąca świeca jest znakiem Chrystusa. Od tego momentu ty masz być światłem Chrystusa, zaprasza cię, byś próbował w swym życiu naśladować Chrystusa, a On Tobie będzie w tym pomagał.

Katecheta wskazując na rysunki, którymi obrazował obrzęd chrztu świętego, mówi: znak krzyża świętego, olej święty, woda święcona, biała szatka, zapalona od paschału świeca, to znaki widzialne. W czasie chrztu świętego dokonuje się cudowne wydarzenie. Spływa na dziecko łaska wiary. Staje się ono dzieckiem Boga. Tę łaskę wiary można porównać z małym ziarnem, które gdy ma odpowiednie warunki – wzrasta.

/Katecheta prezentuje planszę „Przymierze”. Z koperty z napisem „CHRZEST” znajdującej się na planszy „7 sakramentów – znaki niewidzialne” wyjmuje postacie dzieci: małego i w wieku szkolnym. Na postaciach dzieci znajdują się otwierane serca, wewnątrz których narysowane są ziarenka – symbol wiary/ oraz „ziarenko wiary”.

Katecheta: Na chrzcie świętym otrzymaliśmy ziarno wiary, które powinniśmy pielęgnować, aby mogło wzrastać. Przyjrzyj się ziarenku fasoli. Wypuści ono korzenie, wypuści ono listki, jeżeli będziemy je podlewać.

/Katecheta demonstruje wzrastające ziarno fasoli i proponuje dzieciom, aby jeśli chcą wyhodowali w doniczce ziarno fasoli. Uświadamia, że dzieci będą musiały podlewać systematycznie to ziarno, które ma wzrastać. Jeżeli tego obowiązku zaniedbają, ziarno obumrze/. Bo ziarno fasoli potrzebuje pokarmu jakim jest woda i słońce. Podobnie jest z ziarnem wiary. Ono też potrzebuje pokarmu, ale tym pokarmem nie jest woda czy słońce. Potrzebuje ono innego pokarmu. /W czasie pogadanki katecheta ukonkretnia treść kładąc na planszy „Przymierze” rysunek wzrostu ziarna fasoli. Obok niego kładzie ziarno wiary, które dla odróżnienia ma kolor niebieski z napisem „wiara”/.

/ Katecheta dzieli klasę na 4 zespoły. Rozdaje rysunek przedstawiający fasole, wzrost ziarnka fasoli i „ziarno wiary” – rysunek podzielony jest na dwie części.

Zadaniem dzieci jest określenie „pokarmu” umożliwiającego wzrost ziarna wiary i jego omówienie. Dziecko ma do dyspozycji napisy w kształcie kropli: Msza Święta, modlitwa, dobre czyny oraz napisy w kształcie kropli określające podstawowe pożywienie: cukier, mąka, chleb, owoce. Po zakończeniu zadania przez dzieci i ich wypowiedziach katecheta podsumowuje podkreślając prawidłowość wykonanego zadania/.

 1. Czy teraz już wiesz jakiego pokarmu potrzebuje wiara? /Katecheta na planszy „Przymierze” nad „ziarnem wiary” układa napisy: Msza Święta, modlitwa, dobre czyny, łaska wiary/.

Poprzez spotkanie z Jezusem we Mszy Świętej, modlitwie i dobrych czynach w każdym z nas wzrasta wiara.

Chciałabym, abyś zapamiętał, że Pan Bóg pomaga każdemu, kto otwiera swoje serce i pragnie, aby wzrastała w nim wiara. Życzę wam, abyście zrozumieli, że musimy pielęgnować ziarno wiary, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

 1. Katecheta: Pomódlmy się.

Panie Boże pragniemy wzrastać w wierze. Opiekuj się nami i dodaj nam ochoty i siły do częstego spotykania się z Tobą we Mszy Świętej, modlitwie i czynieniu dobra.

Błogosław naszym rodzicom i rodzicom chrzestnym.

Uwaga:

W zależności od możliwości i potrzeb dzieci, katecheta może powiedzieć, że sakrament chrztu świętego udzielany jest raz w życiu, że  Kościół udziela chrztu świętego także osobom dorosłym. W razie zagrożenia życia człowieka, może być mu udzielony chrzest w Imię Trójcy Świętej przez osoby świeckie.