SAKRAMENT EUCHARYSTII 1

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

TEMAT: SPOTKANIE Z JEZUSEM W EUCHARYSTII

 Cele ogólne:

 • Kształtowanie w dziecku potrzeby uczestniczenia we Mszy Świętej
 • Wzmacnianie prawidłowych postaw dzieci podczas Mszy Świętej

Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie: wymienić dwie główne części Mszy Świętej: Liturgię i Eucharystii
 • powiedzieć, że kiedy kapłan wypowiada słowa: „Bierzcie i

jedzcie..” chleb staje się Ciałem Jezusa

 • rozumie: że w czasie Mszy świętej spotyka się z Jezusem
 • potrafi: powiedzieć, że Mszę Świętą ustanowił Jezus Chrystus

 Pomoce:

1.Koperty w których znajdują się:

 • symbol Trójcy Świętej
 • – kapłan
 • ministrant
 • dzieci
 • ołtarz
 • tabernakulum
 • ambona
 • paski z kolorowego papieru, z których dzieci budują kościół

podpisy do poszczególnych rysunków /Bóg w Trójcy Jedyny, kapłan sprawujący Najświętszą ofiarę, ministrant służący do Mszy Świętej, dzieci – wspólnota wiernych, kościół, Kościół, ołtarz – stół Pański, Tabernakulum – miejsce przechowywania Ciała Jezusa pod postacią chleba, ambona – miejsce czytania Słowa Bożego

 1. Książeczka do kolorowania „Msza Święta” w przekładzie Karola Klauzy wyd. w Lublinie w 1989 przez Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne w tym rysunki:
 • czytanie lekcji
 • czytanie Ewangelii
 • homilia
 • przeistoczenia chleba

–    przeistoczenie wina

 1. ./Rysunek z „Religia” kl. O, Poznań 2000, Wyd. „Arka” Autorzy: R. Koper, D. Mazurek/
 2. Pismo Święte
 3. Rysunek „Ostatnia Wieczerza”

 Metody i środki:

 1. Modlitwa
 2. Rozmowa kierowana
 3. Metoda skojarzeniowa : obraz- tekst
 4. Metoda oglądowa
 5. Metoda zajęć praktycznych

 Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Wprowadzenie w katechezę
 3. Zadania w grupach
 4. Katecheza właściwa
 5. Czytanie Ewangelii Mt 22,4b.c.e – 5.
 6. Podsumowanie katechezy
 7. Modlitwa

Proponowany przebieg katechezy:

 1. Katecheta: Panie Boże, prosimy Cię o pomoc w zrozumieniu, czym jest Msza Święta. Tak często w niej uczestniczymy, a nie zawsze umiemy uważać i modlić się. Chcemy Cię dzisiaj przeprosić wołając „Ojcze nasz..”

Pomódlmy się pieśnią „Ofiaruję Ci..”

 1. Katecheta: Tak często uczestniczymy we Mszy Świętej. Zastanówmy się dzisiaj dlaczego Msza Święta jest tak ważna w życiu każdego chrześcijanina. Zastanówmy się nad znaczeniem słowa „Kościół”. Przygotowałam dla was zadania, które pomogą odpowiedzieć na to pytanie.

3.Katecheta dzieli dzieci na cztery grupy. Rozdaje koperty.

Zadaniem dzieci jest zbudowanie kościoła z kolorowych pasków papieru, umieszczenie wszystkich elementów graficznych dotyczących Mszy Świętej i dopasowanie podpisów. Katecheta sprawdza poprawność wykonania zadania, wysłuchuje wypowiedzi uczniów, prowadząc rozmowę kierowaną.

Uświadamia podwójne znaczenie słowa Kościół jako wspólnoty wiernych, kapłana i obecnego Boga i miejsca spotkań dzieci Bożych /katecheta wchodzi wraz z uczniami do „wybudowanego” z pasków kościoła.

Rozmowa ma doprowadzić do wyjaśnienie dzieciom, jedności wspólnoty Kościoła. Wspólnotę tę tworzy obecny Bóg w Trójcy Jedyny, kapłan i dzieci Boże włączone do wspólnoty Kościoła przez chrzest.

4.Katecheta : Zapamiętajcie proszę, że musimy szanować kapłana który sprawując Eucharystię wypełnia polecenie Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę..” wypowiedziane w Wieczerniku. /Katecheta pokazuje rysunek Jezusa i Apostołów w Wieczerniku/ . Tylko kapłani zostali powołani by sprawować Eucharystię, by mocą Bożą przemieniać chleb w Ciało Jezusa, by dawać nam Boży pokój, by przez ręce kapłana nam błogosławić.

Katecheta rozdaje czterem grupom rysunki ilustrujące części Mszy Świętej, prosząc o ułożenie we właściwej kolejności. Obok rysunków znajdują się napisy: Bóg karmi Słowem, Bóg karmi Ciałem, pasek, którym dzieci oddzielą rysunki ilustrujące poszczególne części Mszy Świętej. /Wykorzystano książeczkę do kolorowania „Msza Święta” w przekładzie Karola Klauzy wyd. w Lublinie w 1989 przez Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne w tym rysunki:

 • czytanie lekcji
 • czytanie Ewangelii
 • homilia
 • przeistoczenia chleba
 • przeistoczenie wina

Katecheta wraz z dziećmi omawia poszczególne rysunki. Uświadamia, że na każdej Mszy Świętej Jezus mówi do nas tak, jak wtedy, kiedy chodził po ziemi. Jeżeli słuchasz uważnie Słowa Bożego, które czyta kapłan, to znaczy że słuchasz Jezusa. Na posumowanie stwierdza:

5.Katecheta: Jezus powołał kapłana, by sprawował Eucharystię dla wszystkich dzieci Bożych. Jezus zaprasza na Ucztę wszystkich ochrzczonych. Czy wiesz, że w Piśmie Świętym Jezus mówi o nas. On zna nasze serca i nasze lenistwo. Wie też jak ładnie potrafimy się usprawiedliwiać. Wstańcie, przeczytam wam słowa Jezusa z Ewangelii Świętego Mateusza Mt 22,4b.c.e – 5.

6.Katecheta: My też często usprawiedliwiamy się, że nie mogliśmy pójść na Mszę Świętą. Podajcie proszę przykłady /dzieci podają przykłady, katecheta podsumowuje/: Pamiętajcie, że Jezus zaprasza każdego z nas. On na nas czeka na Mszy Świętej w kościele. Gdy rezygnujemy ze Mszy Świętej, to gardzimy Bożą miłością.  Popełniamy ciężki grzech. Mówimy Bogu swoją postawą: „Nie chcę się Boże z tobą spotkać”. Ale czasami przychodzimy do kościoła robiąc Panu Bogu łaskę. Wiesz kiedy tak jest? Dzieje się tak za każdym razem gdy rozmawiam, kręcę się w ławce, żuję  gumę, rozglądam się w czasie Mszy świętej. Wówczas też mówimy swym zachowaniem Panu Bogu „ Nie zależy mi na spotkaniu z Tobą. Nie kocham Cię”. Jako wzmocnienie katecheta pokazuje rysunek z podręcznika Religia – klasa „O” – złe zachowania w czasie Mszy Świętej.

Pamiętaj, że jesteś oczekiwany i ważny dla Pana Boga, że twoja pobożna obecność raduje Pana Boga, kapłana i twoich rodziców. Co to znaczy pobożna obecność. W jaki sposób uczestniczymy we Mszy Świętej? O tym powiemy sobie na następnej katechezie.

 1. Katecheta: Panie Jezu, Ty jesteś prawdziwie obecny w czasie każdej Mszy Świętej. Pomóż nam, byśmy pragnęli z Tobą się spotykać.

Pomódlmy się pieśnią „Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie…”