SAKRAMENT EUCHARYSTII 2

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

TEMAT: EUCHARYSTIA – POKARMEM ŻYCIA WIECZNEGO

 Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom obecności Jezusa w czasie Mszy Świętej
 • Kształtowanie prawidłowych postaw w czasie sprawowanej liturgii
 • Eucharystia jako źródło życia wiecznego

 Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie:   powiedzieć, że Bóg jest obecny w czasie każdej Mszy Świętej
 • rozumie: że od momentu przeistoczenia biały chleb staje się Ciałem Jezusa
 • potrafi:  opisać prawidłowe postawy zachowań w czasie Mszy św.

 Pomoce:

 1. Rysunki prezentujące postawy Dziecka Bożego w czasie sprawowania Mszy Św.
 1. Paski papieru do metody słoneczka
 2. Pisaki
 3. Symbol Hostii
 4. Plansza „Przymierze”
 5. Plansza „Sakramenty”

Metody i środki:

 1. Modlitwa
 2.  Rozmowa kierowana.
 3. Czytanie Ewangelii
 4. Metoda słoneczka
 5. Analityczno – obrazkowa

Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Wprowadzenie
 3. Katecheza właściwa
 4. Praca zespołowa
 5. Praca konstrukcyjna
 6. Modlitwa

 Proponowany przebieg katechezy:

1.Katecheta: Dziękuję Ci Panie Jezu, że mogę spotykać się z Tobą, że w czasie każdej Mszy Świętej jesteś obecny w swoim SŁOWIE i ukryty pod postacią BIAŁEGO CHLEBA. Otwórz Panie dzisiaj nasze serca, daj nam Swojego Ducha, abyśmy usłyszeli co nam chcesz dzisiaj powiedzieć.

Wychwalajmy Pana Boga pieśnią „Panie dobry jak chleb..”

 1. Katecheta: Na ostatniej katechezie mówiliśmy o Mszy Świętej. Wiecie już, że Msza Święta, to uczta na którą Jezus zaprasza wszystkie dzieci Boże. Kapłan mówi nam „Pan z wami”. Znaczy to, że Jezus Chrystus jest obecny wśród nas.

Dlatego na początku Mszy Świętej przepraszamy Jezusa i naszych  braci za wszystko czym ich zasmuciliśmy. A pamiętacie, że grzeszymy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

W spowiedzi powszechnej wszystkich obecnych na Mszy świętej przyznajemy się, że zgrzeszyliśmy i wyznajemy swój żal. Dzięki temu z czystym sercem słuchamy Słowa Bożego

Wy przygotowujecie się, aby przyjąć Jezusa w Komunii Świętej.

3.Chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego: wielkim pragnieniem Boga jest, abyście zjednoczyli się z Jezusem i przyjęli Jego Ciało pod postacią chleba. Już Apostołom Jezus powiedział, że

„kto spożywa moje ciało  i pije krew moją ma życie wieczne.”

To właśnie Apostołowie, a dzisiaj kapłani są jedynymi, którzy mogą sprawować Eucharystię. To do Nich w Wieczerniku Jezus powiedział:

„To czyńcie na moją pamiątkę”. I tak dzieje się już od 2000 lat, od czasu kiedy Jezus ofiarował swoje życie za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam niebo. W czasie każdej Mszy Świętej Jezus ofiarowuje się Bogu i pragnie, byśmy i my ofiarowali się Bogu Ojcu. Czy wiesz jak możemy ofiarować się Bogu Ojcu?

Popatrz, Jezus ofiarował swoje życie cierpiąc na krzyżu /katecheta wzmacnia przekaz słowny obrazami/. A ty przychodząc na Mszę Świętą też przynosisz swoje dary. Tym darem są wszystkie dobre uczynki dla drugiego człowieka: twoja nauka, twoja rozmowa z Panem Bogiem, każda pomoc drugiemu człowiekowi, to że umiesz przebaczać i przepraszać. Ale Pan Jezus pragnie byś przyniósł mu i to co w tobie jest niedobre: twoje lenistwo, złośliwość, bójki z kolegami. Pewnie się zdziwisz po co? Bo Jezus jest  dobrym lekarzem. On chce to w tobie uleczyć. I jeżeli ty też tego pragniesz, jeżeli Go o to prosisz, to On ma moc przemienić twoje serce. Teraz już wiesz, że Msza Święta to bycie z Jezusem Zmartwychwstałym, który mówi do nas przez słowo Pisma Świętego. Pan Jezus daje nam siłę i moc w czynieniu dobra, zamieszkuje w naszym sercu, byśmy tą miłością dzielili się z innymi. Pan Jezus błogosławi nam w czasie Eucharystii.

W czasie, gdy kapłan powtarza słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku „BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY, TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE”, ten biały chleb który trzyma w swych dłoniach, staje się Ciałem Jezusa.

W tym momencie wszyscy klękamy na dwa kolana, bo wierzymy, że w tym małym, białym chlebie, jest obecny żywy i prawdziwy Jezus. Patrząc na uniesioną przez kapłana Hostię modlimy się słowami „Pan mój i Bóg mój”.  Mamy wielkie pragnie, aby Jezus – Bóg był Panem naszego życia.

/ W trakcie pogadanki katecheta pokazuje ilustracje, wzmacniając w ten sposób odbiór treści/.

Katecheta: Powiedziałam wam, że Msza Święta na którą zaprasza nas Pan Bóg

to uczta, która zapowiada jeszcze wspanialszą ucztę w niebie. Pamiętacie, że Jezus powiedział : „Kto spożywa moje ciało będzie miał życie wieczne”. Powtarzam te słowa, abyście zrozumieli, że Sakrament Eucharystii, który przyjmiecie, ma wielką  moc.

4.Przygotowałam paski papieru, na których wypisane są cechy Eucharystii. Czym na prawdę jest ten biały krążek chleba, który kapłan ofiarowuje każdemu, kto będąc w Łasce Uświęcającej przystępuje do Stołu Pańskiego? Wybierzcie te, które według was mówią prawdę o Eucharystii i ułóżcie je wokół białego krążka.

/ na paskach umieszczone są napisy:

 • smakuje jak opłatek
 • możemy się nią najeść
 • ukryty w niej jest żywy i prawdziwy Jezus
 • jest to opłatek wigilijny
 • wzmacnia naszą wiarę
 • umacnia nas w czynieniu dobra
 • leczy nasze słabości
 • przebacza nasze ciężkie grzechy

zadaniem dzieci jest wybranie prawidłowych odpowiedzi i wyjaśnianie swoich wyborów. Zadanie to pozwala na sprawdzenie zrozumienia treści przekazanych na kolejnych dwóch katechezach/

5.Katecheta rozkłada planszę „Przymierze”. Pokazuje dzieciom niebieskie ”ziarno wiary”, zadając pytanie:

 • Jak nazwaliśmy to ziarno?
 • Czego potrzebuje do wzrostu nasza wiara?

Przypomnijcie jakie „pokarmy” wzmacniają naszą wiarę?

 • Jaki kolejny pokarm poznaliśmy, by wzrastała nasza wiara?

/katecheta prosi, aby dzieci ułożyły na planszy „ziarno wiary”, a nad nim poznany pokarm dla duszy/

Katecheta na podstawie planszy „Sakramenty” prosi o przypomnienie omówienie już na katechezach sakramentów. Po wypowiedziach uczniów dotyczących znaków widzialnych i niewidzialnych omówionych wcześniej sakramentów wyjaśnia znaki dotyczące sakramentu Eucharystii.

/Katecheta ukazując szablon białego chleba nazywa go znakiem widzialnym.

Następnie pokazując szablon białego chleba z wyciętą postacią Chrystusa Zmartwychwstałego mówi o obecności Jezusa Zmartwychwstałego w Hostii.

Ta wycięta postać Jezusa ma uświadomić uczniom, że w Hostii jest obecny żywy i prawdziwy Chrystus.

6.Na zakończenie katecheta zaprasza do modlitwy poprzez śpiew „Panie dobry jak chleb..”