SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

 

Cele ogólne:

 • Kształtowanie w uczniach  przekonania, że kapłani wypełniają wolę Jezusa Chrystusa
 • Uświadamianie uczniom, że Chrystus w sposób szczególny działa poprzez kapłanów
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec kapłanów

Cele operacyjne: / uczeń po lekcji/ :

 • umie :      powiedzieć, że sam Jezus powołuje kapłanów
 • rozumie   jakie są zadania kapłanów
 • potrafi :   ułożyć krótką modlitwę za kapłanów

Pomoce:

 1. Plansza „7 sakramentów – znaki widzialne”
 2. Plansza „7 sakramentów – znaki niewidzialne
  • ten sam szablon wyglądu postaci: Chrystusa i kapłana jako ukonkretnienie

faktu: Chrystus działa poprzez kapłana

 1. Plansza „Przymierze”- symbole „pokarmu dla wzrostu wiary”:
 • Słuchanie Słowa Bożego
 • Przyjmowanie sakramentów z rąk kapłana
 • Otwarcie na katechezę kapłana
 1. Pismo  Św. – wypisane na kartonikach cytaty z Pisma Świętego odnoszące się do zadań kapłanów
 2. Kartoniki z wypisanymi zadaniami kapłanów:

–  Udzielanie sakramentu bierzmowania                   –   Sprawowanie Mszy Świętej

–  Udzielanie sakramentu małżeństwa                        –  Udzielanie chrztu świętego

–  Odpuszczanie grzechów w spowiedzi świętej       –    Udzielanie Komunii Świętej

–  Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych     –     Nauczanie /w szkole, kościele/

 1. Ilustracje obrazujące posługę kapłańską jako materiał oglądowy do zadania w zespołach uczniów

Metody i środki:

 1. Modlitwa
 1. Opowiadanie
 2. Metoda analizy treściowej
 3. Metoda aktywizująca
 4. Metoda oglądowa

Przebieg  zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Opowiadanie jako wstęp do katechezy właściwej
 3. Rozmowa kierowana
 4. Zadanie sprawdzające zrozumienie misji kapłańskiej
 5. Katecheza właściwa
 6. Modlitwa

Proponowany przebieg zajęć:

 1. Katecheta: Boże Ojcze, Ty tak nas ukochałeś, że nie pozostawiłeś nas samymi. Dałeś nam kapłanów, aby wskazywali nam drogę do Ciebie, poprzez twoją posługę. Dziękujemy Tobie za papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich zakonników. Za nich modlimy się do Ciebie modlitwą „Ojcze nasz…”
 2. Katecheta:. Posłuchajcie bardzo dziwnego opowiadania. Działo się to w pewnym państwie, którego nazwy nikt nie pamięta. Budził się dzień. Jak zwykle wzeszło słońce, ptaki zaczęły swoje ranne trele. Ale stało się cos dziwnego. Tego dnia wielu ludzi zaspało. Spóźnieni wychodzili do pracy i do szkół. Uświadomili sobie, że tego ranka nie obudziły ich kościelne dzwony. Zastanawiali się, co się stało. W drodze do pracy dowiedzieli się, że w żadnym kościele nie ma księży. Wielu ludzi nie chodziło do kościoła, ale taka „afera” zaskoczyła wszystkich. Nawet ci, którzy często brzydko mówili o kapłanach zaczęli zastanawiać się, co teraz będzie.
 • A co ma być, normalnie – powiedział ktoś
 • Jak to normalnie? Czy pan wie, co robią księża, jakie są zadania kapłanów?

I wszyscy zaczęli się przekrzykiwać. Każdy coś dorzucał. Okazało się, że kapłan jest bardzo potrzebny, że bez niego ludzie nie mogą się obyć.

 1. Czy wiesz co mówili ci ludzie? Jakie zadania wypełniają kapłani na całym świecie? /Katecheta sprawdza wiedzę uczniów na temat zadań powierzonych kapłanom przez Kościół. Wykorzystuje kartoniki z wypisanymi zadaniami kapłańskimi/

Katecheta: Czy wiecie czyje polecenia wykonują kapłani? Komu są posłuszni i komu zaufali? /Katecheta prezentuje planszę z tekstem Ewangelii wg św. Mateusza 3,16- 17 : „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”/

Katecheta : Te słowa wypowiedział Pan Jezus do Apostołów, po swoim zmartwychwstaniu. Dzisiaj zadania Apostołów wypełniają kapłani.

Ponieważ Pan Jezus wstąpił do nieba, ustanowił na ziemi odpowiedzialnego za cały Kościół święty. Powiedział do Apostoła Piotra: Ty jesteś Piotr- skała i na tej Skale zbuduję Kościół, a bramy piekielne go nie zwyciężą./ Mt 16,18/ Dzisiaj na tonie piotrowym zasiada papież Jan Paweł II, któremu pomagają wybrani we wszystkich państwach biskupi. Oni zaś udzielają sakramentu kapłaństwa i pomagają kapłanom w pełnieniu ich misji.

Tak więc powinniście zapamiętać, że kapłanów powołuje sam Pan Jezus udzielając im Łaski powołania do służby Panu Bogu.

 1. Katecheta: za chwilę wykonacie samodzielnie zadanie, które przekona was, że Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, określił jakie zadania należą do księży.

/katecheta rozdaje uczniom kartki z wypisanymi zadaniami kapłańskimi i odpowiadającymi im fragmentami Ewangelii, w których Pan Jezus mówi o misji kapłanów. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie cytatów i zadań. /

Propozycja zadania indywidualnego dla ucznia:

Połącz zadania z odpowiednim poleceniem Pana Jezusa

 

Zadania kapłanów Polecenia Pana Jezusa
Sprawowanie Mszy Świętej Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. /Dz. 8, 17/
Odpuszczanie grzechów

w spowiedzi świętej

Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu /Mk. 16,15/
Udzielanie chrztu świętego „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”/Mt. 3,16/
Udzielanie Komunii Świętej Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by ci modlili się nad nim. /Jk. 5,14/
Udzielanie sakramentu

namaszczenia chorych

Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu /Mk. 16,15/
Udzielanie sakramentu małżeństwa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” / Mt. 28, 19/
Nauczanie /w szkole, kościele/ Tobie/ Piotrze/ dam klucze Królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie /Mt.16,19/
   Sakrament bierzmowania

      / udzielają biskupi/

To jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę /Łk. 22,17/

/Katecheta wyciąga z koperty zatytułowanej „Kapłaństwo” z planszy „7 sakramentów- znaki niewidzialne” szablony postaci kapłana i Chrystusa. /

 1. Katecheta: Pan Jezus nie pozostawił nas samymi. Dał nam kapłanów, którzy pełnia Jego wolę. / katecheta pokazuje uczniom symbole postaci kapłana i Jezusa jako potwierdzenie znaku niewidzialnego, że w kapłanie uosabia się Jezus Chrystus zaś na planszy „Przymierze”omawia pokarmy duchowe otrzymywane przez wiernych z rąk kapłana, /.

Katecheta: Tylko kapłan otrzymuje od Pana Boga Łaskę posługi wspólnocie wiernych. On ją prowadzi wskazując drogę do Królestwa Niebieskiego i przed Panem Bogiem odpowiada za wszystkich wierzących. Przygotowałam wam ilustracje, które dokumentują udzielanie namaszczenia kapłańskiego. Zanim młody mężczyzna stanie się księdzem studiuje w seminarium, pozostaje na modlitwie chcąc wypełniać tak trudne powołanie jakim jest kapłaństwo. Od biskupa otrzymuje święcenia diakonatu, prezbiteratu . Są jeszcze święcenia biskupie.

/ katecheta opowiada pokrótce przebieg święceń posługując się ilustracjami/

Katecheta: Mam nadzieję, że po dzisiejszej katechezie zrozumiecie, że należy modlić się o powołania kapłańskie. Nikt już wam nie będzie musiał tłumaczyć, że kapłan jest potrzebny. A gdyby was ktoś pytał, to mówcie: tak jak na ulicach konieczne są drogowskazy, żeby nikt nie zbłądził, nie spowodował katastrofy, tak duża liczba kapłanów prowadzi nas do Pana Boga, tłumaczy nam Słowa Pisma Św., abyśmy nie zeszli z drogi zbawienia.

 1. Katecheta: Proszę, abyście ułożyli krótkie modlitwy za kapłanów/ uczniowie wznoszą modlitwy, katecheta pomaga. Po każdym wezwaniu wszyscy powtarzają : prosimy, dziękujemy Ci Panie Boże…