SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

 

Cele ogólne:

 • Kształtowanie w uczniach  przekonania, że kapłani wypełniają wolę Jezusa Chrystusa udzielając sakramentu namaszczenia chorych
 • Uświadamianie uczniom, że Chrystus w sposób szczególny działa w sakramencie namaszczenia chorych
 • Kształtowanie postawy wiary w moc działania sakramentu namaszczenia chorych

Cele operacyjne: / uczeń po lekcji/ :

 • umie :      powiedzieć, że Bóg działa poprzez sakrament namaszczenia chorych
 • rozumie  : że sakrament ten ustanowił sam Pan Jezus
 • potrafi :   podać przykłady uzdrowień z Pisma Świętego dokonanych przez Pana Jezusa

Pomoce:

 1. Pismo Św.
 2. Plansza „7 sakramentów – znaki widzialne”
 3. Plansza „7 sakramentów – znaki niewidzialne
  • ten sam szablon wyglądu postaci: Chrystusa i kapłana jako ukonkretnienie faktu: Chrystus działa poprzez kapłana
 1. Plansza „Przymierze”- symbole „pokarmu dla wzrostu wiary”:
 • termometr
 • uśmiechnięte serce
 1. Rekwizyty lekarza: fartuch, stetoskop, recepty
 1. Ilustracje opowiadające o uzdrowieniach opisanych w Biblii dokonanych przez Pana

Jezusa i Apostołów./ w tym nawrócenie Pawła jako szczególne uzdrowienie duszy/

Metody i środki:

 1. Modlitwa

2 . Scenka ad hoc  „ U lekarza”

 1. Metoda aktywizująca
 2. Opowiadanie
 1. Metoda oglądowa

Przebieg  zajęć:

 1. Modlitwa

2.      Scenka ad hoc jako wstęp do katechezy właściwej

3.      Rozmowa kierowana

 1. Katecheza właściwa
 2. Zajęcia aktywizujące
 3. Zadanie sprawdzające zrozumienie treści katechezy
 4. Modlitwa

Proponowany przebieg zajęć:

 1. Katecheta: Panie Jezu dziękujemy Tobie za Łaskę zdrowia, za to, że możemy dzisiaj uczyć się o Tobie. Dziękujemy Tobie za naszych rodziców, rodzeństwo i nauczycieli. Ojcze nasz….
 2. Katecheta: Poprosiłam waszych kolegów, aby odegrali dla nas scenkę. Obejrzyjcie ją uważnie, bo za chwilę będziecie musieli wykonać pewne zadanie.

/ przed lekcją katecheta wybiera dwójkę dzieci, z których jedno odgrywa rolę lekarza, drugie chorego skarżącego się na silne przeziębienie. Ponieważ jest to scenka ściśle związana z bezpośrednimi doświadczeniami uczniów, nie będzie sprawiała dzieciom trudności- nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Dziecko grające rolę lekarza kończy scenkę słowami: wypisze panu receptę. W tym momencie scenka kończy się, a ciąg dalszy katechezy prowadzi katecheta/

 1. Katecheta: Jak sadzicie, co mógł zalecić choremu lekarz? Co wam, gdy byliście mocno zaziębieni, z katarem i kaszlem podawała mama?

 Katecheta dzieli klasę na cztery grupy, rozdaje recepty, uczniowie ustalają leki zapisując je na recepcie, później omawiają wraz z katechetą skuteczność tych leków , oraz opowiadają  jak powinien zachowywać się chory, aby wrócić do zdrowia/

 1. Katecheta: dużo już wiecie o sposobach wychodzenia z tak zwanego zaziębienia.

Wiele wiecie też o pracy lekarza. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o najlepszym lekarzu, a jest nim Pan Bóg. Otóż ludzie chorzy mogą prosić Pana Boga o uzdrowienie. Dla nich w Kościele, poprzez kapłana udziela się namaszczenia chorych. Taki chory może wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty. W sakramencie namaszczenia chorych kapłan modli się, aby Pan Bóg przywrócił zdrowie choremu, o ile służy to jego nawróceniu. Później  namaszcza go olejem mówiąc: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.” O sakrament namaszczenia możemy prosić kapłana przed czekającą nas operacją lub w czasie poważnej choroby. Sakramentu namaszczenia kapłan udziela w szpitalu, kościele lub domu chorego. Sakrament ten jest też ostatnim sakramentem udzielanym ludziom umierającym. Po namaszczeniu chory przyjmuje Komunię świętą.

 1. Katecheta: Tak jak skutkiem wzięcia lekarstwa, stosowania się do zaleceń lekarza, jest zdrowie, tak łaską sakramentu namaszczenia chorych jest umocnienie, pokój wewnętrzny i odwaga, by przezwyciężać stan ciężkiej choroby. Przez ten sakrament Duch Święty wzmacnia ufność i wiarę w Boga i usuwa strach przed śmiercią lub kalectwem. Jest wiec wielka różnica między lekarzem ziemskim, a Panem Bogiem. Lekarz może leczyć tylko ciało, zaś Bóg leczy i ciało i duszę.

/katecheta wykorzystuje plansze „ 7 sakramentów- znaki widzialne i niewidzialne’, oraz planszę „Przymierze”, omawia z uczniami kolejny pokarm wzrostu wiary/

Katecheta: Skąd to wiem? /Katecheta odczytuje fragment z listu Jk. 5,14-15./

 1. Katecheta: na receptach, które wam rozdałam wypisany został tekst, który przed chwilą odczytałam. Podkreślcie, proszę, jakie „lekarstwa” ma zastosować, co ma zrobić chrześcijanin. /Dzieci wykonują polecenie, katecheta sprawdza, omawia i poprawia./

Katecheta: Jest to dziwna recepta, bo na niej zapisane są obietnice Pana Jezusa co do chorego. Znajdźcie w tekście skutki sakramentu chorych. /Uczniowie pracują, katecheta sprawdza i przystępuje do omówienia zadania./

Katecheta: Sakrament namaszczenia chorych przygotowuje chrześcijanina na spotkanie z Bogiem, bo wiara pozwala nam być pewnym, że po śmierci każdy z nas ma życie wieczne. Skąd to wiem? Od samego Pana Jezusa.

/Katecheta odczytuje fragment z ewangelii Mt. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było to bym wam powiedział. Katecheta, posługując się ilustracjami obrazującymi cudowne uzdrowienia dokonane poprzez Pana Jezusa, opowiada o nich. Omawia również cudowne uzdrowienia dokonane przez apostołów, doprowadzając do ostatniej ilustracji przedstawiającej udzielenie namaszczenia chorych. Opowiadania kończy słowami zaczerpniętymi z Pisma świętego: „Bo ja pan chcę być twym lekarzem”(Wj. 15, 26) oraz „W imię moje… na chorych ręce kłaść będę, a ci odzyskają zdrowie” (Mk. 16, 17-18)/

 1. Katecheta: Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za sakrament namaszczenia chorych, za kapłanów, którzy wypełniają Twoją wolę. Prosimy cię, ulecz nasze serca, dodaj wiary. Ojcze nasz…