SAKRAMENT POKUTY 4

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

TEMAT: KOŚCIÓŁ JAKO MIEJSCE SPOTKANIA Z PRZEBACZAJĄCYM JEZUSEM

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom ważności sakramentu pokuty
 • Kształtowanie w uczniach świadomości, że pojednanie z Bogiem dokonuje się we wspólnocie Kościoła

Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie: na pamięć formułę spowiedzi świętej
 • rozumie: że kapłan jest wybrany przez Boga do odpuszczenia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego grzechów
 • potrafi: powiedzieć, że w sakramencie pokuty Bóg uzdrawia chorą duszę

Pomoce:

 1. Pismo Święte
 2. Tablice tekstowe „Warunki spowiedzi świętej”

Metody i środki:

 1. Modlitwa
 2. Rozmowa kierowana
 3. Metoda praktyczna
 4. Pogadanka
 5. Piosenka religijna

Przebieg zajęć:

Katecheza ma miejsce w kościele w obecności kapłana

1.Modlitwa

 1. Wprowadzenie w katechezę
 2. Katecheza właściwa

a/ Czytanie Ewangelii o zagubionej owcy Mt 18, 12-14

b/ Omówienie znaczenia Ewangelii

 1. Podsumowanie
 2. Przygotowanie do sakramentu spowiedzi przy konfesjonale
 3. Modlitwa pieśnią „Dobry Ojcze…”

Proponowany przebieg katechezy:

 1. /Modlitwie przewodniczy kapłan/

Śpiew „Przepraszam Cię Boże w skrzywdzonym człowieku…”

 1. Katecheta: Dzisiejsza katecheza jest szczególna, bo jesteśmy w domu Bożym, a wśród nas jest kapłan. To Jego właśnie wybrał Pan Bóg, aby odpuszczał grzechy w Imię Trójce Świętej. Wszyscy księża przyjęli sakrament kapłaństwa z rąk biskupa. W ten sposób wypełnia się polecenie Jezusa dane Apostołom: „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” J 20,21b. 22b – 23

Pan Jezus mówi, że odpuszcza nam grzechy poprzez kapłana. Przypomnijmy sobie co musimy zrobić, aby dobrze przygotować się do sakramentu pokuty. Uczniowie udzielają odpowiedzi, katecheta poprawia lub uzupełnia wypowiedzi ilustrując je tablicami tekstowymi „Warunki dobrej spowiedzi Świętej”.

Katecheta kładzie nacisk na postawę dzieci wobec rodziców, rodzeństwa. Zależy mu, aby uczniowie zrozumieli, że ważne jest przeproszenie rodziców, bliskich, kolegów i koleżanek przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, w którym prosimy o przebaczenie naszych złych uczynków.

/Katecheta prosi kapłana, aby ten wyjaśnił, że sakrament pokuty odbywa się we wspólnocie Kościoła. Powiedział o tajemnicy spowiedzi. Kapłan rozpoczyna pogadankę od przeczytania Ewangelii /Mt 18,12-14/ i wyjaśnienia jej znaczenia/.

 1. Katecheta. Wiecie już, że zostaliście zaproszeni przez samego Jezusa do pełnego życia we wspólnocie Kościoła. Dlatego Jezus pragnie, abyście mogli przystępować do spowiedzi Świętej i przyjmować Go w Eucharystii.

Proszę, pamiętajcie, że tylko z czystym sercem każdy chrześcijanin może przyjmować Jezusa do swojego serca. Prośmy więc Boga, abyśmy dobrze przygotowali się do naszej I spowiedzi Świętej i I Komunii świętej.

 1. Dzieci po kolei podchodzą do konfesjonału, katecheta wyjaśnia prawidłowość postawy spowiadającego się. Dzieci głośno wypowiadają formułę spowiedzi Świętej.
 2. Modlitwa kapłana o dobre przygotowanie się do spowiedzi świętej i Eucharystii. Śpiew uwielbienia – modlitwa pieśnią „Dobry Ojcze”.

Uwaga:

Katecheta przygotowuje liturgię pokutną dla uczniów i ich rodziców w dniu I spowiedzi Świętej. Tego dnia konfesjonał zostaje przybrany kwiatami, a po sakramencie pokuty dla podkreślenia radości uleczonych z grzechu ma miejsce agape./ Agapa odbywa się w uzgodnieniu z rodzicami w małych grupach.